Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Architekci

Kursy przygotowawcze do egzaminów
23.02.2017, 13:14:37

Szanowni Państwo,

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gdańsku organizuje kursy przygotowujące do egzaminów na uprawnienia budowlane.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załaczeniu.

Biuro POOIA RP

Wpis, ponowny wpis, zawieszenie skreślenie - podstawowe informacje
22.02.2017, 10:07:47

Zawieszenie w prawach członka, przywrócenie w prawach członka, skreślenie z listy członków oraz ponowny wpis jest dokonywany na pisemny wniosek.  Wniosek można złozyć osobiście w siedzibie Izby lub przesłać pocztą tradycyjną.

Przywrócenie w prawach członka oraz ponowny wpis może nastąpić, gdy zostanie złożony wniosek, uiszczona opłata manipulacyjna oraz zostaną uregulowane ewentualne zaległości składkowe.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
16.02.2017, 09:53:07

TERMINY EGZAMINÓW I SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Informujemy, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wyznaczyła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, na dzień:

 • 09 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 - sesja letnia
 • 15 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 - sesja zimowa

Ponadto informujemy, że wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych nalezy składać w terminach:

 • na letnią sesję egzaminacyjną do dnia 09 marca 2017 r.
 • na zimową sesję egzaminacyjną do dnia 15 września 2017 r.
Zgłoszenie przystąpienia do egzaminu: ponowny pisemny, ponowny ustny
15.02.2017, 16:00:41

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia osoby, które chcą ponownie przystąpić do egzaminu (pisemnego lub ustnego) lub chcą przystąpić do egzaminu po pozytywnym zakwalifikowaniu (dotyczy osób, które zostały zakwalifikowane i do tej pory nie przystąpiły do egzaminu) są zobowiązane złożyć w Biurze Izby wniosek o przystąpienie do egzaminu. Wzór wniosku w załączeniu.
Jednocześnie wyjaśniamy, że zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu zostaną wysłane tylko do tych osób, które złożą w/w wniosek.
Wniosek wraz z opłatą za odpowiedni egzamin należy złożyć w terminach odpowiednich do składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych, tj. na sesje letnią 2017 r. do dnia 09 marca 2017 r., na sesję zimową 2017 r. do dnia 15 września 2017 r.

Biuro POOIA RP

Druki do pobrania
15.02.2017, 12:27:50

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy druki do pobrania dotyczące ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Biuro POOIA RP

Wysokość opłat członkowskich w 2017 r.
27.12.2016, 10:52:33

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 1 ust. 1-3 i § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie ustalenia innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, podjętej w Warszawie w dniu 16 czerwca 2007 r., wysokości tych opłat i zasad ich podziału, w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałą nr 2 IV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 6 grudnia 2008 r. Krajowa Rada IARP ustaliła następujące opłaty:

 • za wpis na listę członków Izby w wysokości 390 zł,
 • za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 970 zł,
 • za przywrócenie w prawach członka Izby w wysokości 390 zł,

które obowiązywać będą w Izbie Architektów RP od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2015 r. w samorządzie zawodowym oraz na podstawie "komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.", Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 16 listopada 2016 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w 2017 roku na kwotę 78 zł/miesięcznie.

W związku z powyższym składka członkowska dla osób zawieszonych w prawach członka Izby również wzrośnie i będzie wynosić 7,80 zł/miesięcznie.

Biuro POOIA RP

Opinia prawna dot. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
13.09.2016, 16:15:37

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczamy opinię prawną dot. zagadnienia sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych przez architektów posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Biuro POOIA RP

Pomoc prawna dla członków POOIA RP
13.07.2016, 19:27:02

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach ochrony i pomocy prawnej członkom Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Izba gwarantuje następującą pomoc prawną:

          I. porady prawne udzielane przez Radcę Prawnego POOIA RP Panią Annę Lewicką-Cwynar

Porady prawne udzielane są w formie e-mailowej, telefonicznej lub bezpośrednio
w siedzibie Izby. Radca Prawny Izby dyżuruje w środy od godz. 16:00. Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu się.

Porady prawne udzielane są w sprawach wykładni obowiązujących przepisów prawa dot. bezpośrednio pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Schemat wydawania zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe
01.06.2016, 18:38:07

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczemy schemat wydawania zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Biuro POOIA RP

Zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych dla członków IARP
13.05.2016, 12:19:12

Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do uznania kwalifikacji poza granicami RP dla członków Izby Architektów:
Na podstawie art. 19a. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.):

Właściwa Okręgowa Rada Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa wydaje członkom Izby:

Zaświadczenia o kwalifikacjach dla osób, które nie są członkami IARP
13.05.2016, 11:40:12

Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do uznania kwalifikacji poza granicami RP  dla osób, które nie są członkami Izby Architektów, a ukończyły studia na kierunku "Architektura" i "Architektura i urbanistyka":

Ubezpieczenia zdrowotne IARP - architekt, rodzina, pracownicy
25.02.2016, 11:25:34

Krajowa Rada IARP we współpracy z iExpert.pl, przygotowała ofertę ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych wszystkim członkom IARP ich rodzinom i pracownikom.

Oferta została tak skonstruowana, aby każdy członek samorządu mógł dopasować do własnych potrzeb i możliwości zestaw usług medycznych.

Członkowie IARP wybierać mogą spośród 15 pakietów oferowanych przez trzech ubezpieczycieli. Pakiety dostępne są w wariantach indywidualnych i rodzinnych.

Zakres świadczeń jest bardzo szeroki, od podstawowych specjalistów, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, po rehabilitację, stomatologię i skomplikowane operacje realizowane w warunkach szpitalnych.

Zaletą oferty są krótkie terminy oczekiwania na wizytę do specjalisty i badania diagnostyczne.

Internista lub pediatra przyjmuje w 24 godziny, a lekarze specjaliści do 5 dni. 

Ubezpieczenie można zawrzeć prywatnie, a także na firmę. W zależności od zakresu usług,  miesięczna cena pakietu indywidualnego wynosi od 39 zł do 122 zł.

Tutaj są dostępne szczegóły oferty >>

Więcej informacji na stronie IARP >>

Szczegółowych informacji udziela,

Robert Popielarz
iExpert.pl
kom.: 608 006 160
tel: 22 100 40 66
robert.popielarz@iexpert.pl

Informacja dot. opłat z tytułu członkostwa w IARP dla rodziców i przyszłych rodziców
15.01.2016, 15:07:28

Szanowni Państwo,

Warunkiem zwolenienia z opłat jest złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej w okresie zawieszenia. Wniosek powinien zawierać oświadczenie, iż w okresie zawieszenia nie będą wykonywane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

W załączeniu zamieszczamy uchwaę nr 5 VI Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnis 06.12.2014 r. dot. opłat z tytułu członkostwa w IARP dla rodziców i przyszłych rodziców.

Biuro POOIA RP

Uprawnienia budowlane dla zawodu architekta w latach 1928-2015
29.05.2015, 10:18:01

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy zestawienie wydawanych uprawnień budowlanych dla zawodu architekta w latach 1928-2015.

Biuro POOIA RP

Druki do pobrania: wpis, zawieszenie, skreślenie, ponowny wpis
18.03.2015, 15:55:43

Druki do pobrania:

 1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 2. Wniosek o wpis na listę członków
 3. Wniosek o zawieszenie w prawach członka
 4. Wniosek o przywrócenie w prawach członka
 5. Wniosek o skreślenie z listy członków
 6. Wniosek o ponowny wpis na listę członków
 7. Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych
Świadectwo Rejestracji
26.08.2014, 13:15:13
ARCHITEKT IARP
24.05.2013, 13:22:58

Szanowni Państwo

Członkowie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Wobec faktu używania tytułu „Architekt” przez wiele osób oraz podmiotów prowadzących działalność projektową (należą do nich absolwenci studiów architektonicznych magisterskich i licencjackich nie posiadający uprawnień projektowych, architekci wnętrz, a także absolwenci techników o profilu architektonicznym) Krajowa Izba Architektów RP podjęła kroki w celu ochrony tytułu zawodowego architekta. Chodzi o to aby tytuł ten w odniesieniu do członków Izby Architektów, posiadających stosowne uprawnienia, a także przestrzegający określonych zasad dotyczących uprawiania tego zawodu, kojarzony był z właściwym zakresem działań, uprawnień i odpowiedzialności na polu projektowym. Jak wiemy jest to zawód chroniony przez Unię Europejską i zaliczony do ośmiu tzw. zawodów sektorowych. Sprawa ochrony prawnej tytułu „Architekt IARP” została już zgłoszona do Europejskiego Urzędu Patentowego. Procedura zastrzeżenia tego tytułu będzie trwała co najmniej pół roku. Zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowej Izby Architektów RP nazewnictwa "Architekt IARP" można już używać i nawet należy to robić. Jak tylko procedura w Urzędzie Patentowym zostanie zakończona, zostaniemy o tym poinformowani przez Krajową Izbę Architektów RP. Będziemy też informować nie tylko członków Izby Architektów, ale także opinię publiczną tak, aby wiedza i świadomość roli architekta, jego uprawnień oraz odpowiedzialności nie budziła wątpliwości.

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady

Biuro POOIA RP

Informacja Min. Finansów
16.02.2012, 14:55:53

Informujemy, że zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego nr FN-201/SE/ML/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. skierowanego na ręce Prezesa Izby Architektów, które otrzymaliśmy z Biura KRIA w dniu 20 marca 2007 r.:

"(...) Podatnicy w tym również architekci, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, wydatki związane za składkami na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa, mogą uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów. Zgodnie z bowiem ogólną zasadą określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy".

Informacja dla architektów-członków POOIA w sprawie korzystania z ochrony i pomocy prawnej Izby
17.08.2010, 12:06:11

Informacja dla architektów - członków Pomorskiej Izby Architektów w sprawie
korzystania z ochrony i pomocy prawnej Izby

1  2